Office directory

ዋና መስሪያ ቤት
ፖ.ሣ.ቁ 11145
ወረዳ 6 ቦሌ ክ/ከተማ
አዲስ አበባ ኢትዮጵያ
ስልክ፡  +251(0)11 646 05 69 
ፋክስ፡  +251(0)11 645 97 20 

ዋና ዳይሬክተር ቢሮ
ስልክ፡  + 251(0)11 646 05 69
ኢ-ሜይል፡ Info-dg@eca-e.com 

ሰርቲፊኬሽን አገልግሎት
ስልክ፡  + 251(0)11 646 05 48
ኢ-ሜይል፡ Info-cd@eca-e.com 

የሽያጭና የገበያ ጥናት
ስልክ፡  + 251(0)11 651  64 53
ኢ-ሜይል፡ Info-sm@eca-e.com 

ፋይናንስና አቅርቦት
ስልክ፡  +251(0)11
ኢ-ሜይል፡ Info-fi@eca-e.com 

የደንበኞች አገልግሎት
ስልክ፡  +251(0) 11 651  64 68
ኢ-ሜይል፡ Info-cs@eca-e.com 

የላቦራቶር ፍተሻ አገልግሎት
ስልክ፡  +251(0) 11 646 06 83
ኢ-ሜይል፡ Info-tld@eca-e.com 

ኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን
ስልክ፡  +251(0) 11 651 1381         
+251 (0)11 878 7514 
ኢ-ሜይል፡ Info-cc@eca-e.com  

የሰው ሃይል አስተዳዳር
ስልክ፡  +251(0) 11 896 0263
ኢ-ሜይል፡ Info-hr@eca-e.com 
ቅርንጫፍ ቢሮዎችቅሬታ ሰሚ
ስልክ፡  +251(0) 11 651 64 68
ኢ-ሜይል፡ Info-cp@eca-e.com 

ኢንስፔክሽን አገልግሎት
ስልክ፡  +251(0) 118 96 02 61
ኢ-ሜይል፡ Info-id@eca-e.com 

ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ
ስልክ፡  +251(0) 11 896 0260
ኢ-ሜይል፡ Info-it@eca-e.com

ማዕከላዊ ቅርንጫፍ (አዳማ)
ስልክ፡  +251(0)22 111 22 78
ፋክስ፡  +251(0)22 111 80 66

ሰሜን ምዕራብ ቅርንጫፍ (ባህር ዳር)
ስልክ፡  +251(0)58 220 07 24 
ፋክስ፡  +251(0)58 220 07 24 

ምስራቅ ቅርንጫፍ (ድሬደዋ)
ስልክ፡  +251(0)25 111 31 59 
ፋክስ፡  +251(0)25 112 14 26 

ምዕራብ ቅርንጫፍ  (ጅማ)
ስልክ፡  +251(0)47 111 04 32 
ፋክስ፡  +251(0)47 111 70 20  

ደቡብ  ቅርንጫፍ  (ሀዋሳ)
ስልክ፡  +251(0)46 221 47 32  
ፋክስ፡  +251(0)46 220 44 88 

ሰሜን ምስራቅ ቅርንጫፍ  (ደሴ)
ስልክ፡  +251(0)33 111 16 64  
ፋክስ፡  +251(0)33 111 90 69 

ሰሜን  ቅርንጫፍ  (መቀሌ)
ስልክ፡  +251(0)34 440 62 80 
ፋክስ፡  +251(0)34 440 62 80